1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan Profi-Airco.
  2. Een algemene verwijzing door "koper" naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden wordt door Profi-Airco uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3.Bij totstandkoming van een overeenkomst wordt de wederpartij geacht akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden. Dit staat ook onder op uw factuur.
 2. Aanbieding en overeenkomst
  1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. 2. Profi-Airco heeft het recht , indien de opdracht voor de levering van een zaak of het verrichten van werkzaamheden niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die hij heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 3. Profi-Airco heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 3. Prijzen
  1. Voor reparatie, en montagewerkzaamheden anders dan die betrekking hebben op garantiegevallen, zijn de op het moment van afgifte van de zaken geldende reparatie- en montage, en voorrijkosten verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is dan wel op verzoek van de koper of opdrachtgever niet wordt uitgevoerd, zijn onderzoek en administratiekosten verschuldigd. 2.De overeengekomen prijzen zijn inclusief de geldende omzetbelastingen, doch exclusief verzendkosten tenzij anders aangegeven.
 4. Betaling
  1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuur datum zonder aftrek van enige korting, op de bankrekening zoals vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door Profi-Airco aan koper of opdrachtgever kenbaar gemaakt. 2. Profi-Airco heeft het recht ten allen tijden vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen. 3. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Profi-Airco gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1.5% in rekening te brengen aan de opdrachtgever, waarbij een halve maand als een hele maand gerekend wordt. 4. Bij niet of niet tijdig nakomen van enige verplichting van opdrachtgever heeft Profi-Airco het recht om buitengerechtelijke incassokosten aan hem in rekening te brengen. Deze kosten zullen worden berekend volgens het degressief lopende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 5.Uw inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk door Profi-Airco schriftelijk bevestigd.
 5. Reclame
  1. De opdrachtgever dient klachten over geleverde zaken of verrichte werkzaamheden binnen 8 dagen nadat de levering- of werkzaamheden heeft plaatsgevonden schriftelijk mee te delen. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht op van opdrachtgever op reclamering.
  2. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.
  3. In geval van de door ons gegrond bevonden klacht over verrichte werkzaamheden hebben wij het recht deze werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te herstellen dan wel deze soortgelijke zaken te vervangen.
  4. Profi-Airco is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval dat deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld. Retournering van het geleverde, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Profi-Airco.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  1. Als de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Profi-Airco gerechtigd de zaken terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn.
 7. Garantie
  1. Met betrekking tot door Profi-Airco te (laten) verrichten reparatie- en montagewerkzaamheden garandeert Profi-Airco dat de desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht.
  2. Adviezen e/o gegevens van Profi-Airco omtrent plaatsing e/o gebruik van de installatie worden naar beste weten verstrekt maar het resultaat is afhankelijk van actuele plaatselijke omstandigheden.
  3. Aanspraken van koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inzage van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Profi-Airco onverlet.
  4. Buiten de garantie vallen in ieder geval: gebreken die optreden, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van : *.het niet in acht nemen van gebruik en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik.*.normale slijtage,*.reparatie of ander werkzaamheden aan de zaken verricht door derden koper daaronder inbegrepen.*. gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden.*.gebruik in een agressieve omgeving.*. ieder van buiten komend onheil.*. beschadiging van het exterieur.*.demontage/vervoer/montage van apparatuur.*onleesbare (gemaakte) serienummers.
  5. De garantie termijn beloopt 24 maanden, tenzij schriftelijk anders is aangegeven, ingaande de dag van levering aan de opdrachtgever 
  6. Voor Maxicool airco en LG airco's geldt standaard 2 jaar garantie. Laat u na het 1e jaar onderhoud door Profi-airco doen dan krijgt u bij Maxicool 3 jaar garantie op alle onderdelen en 5 jaar garantie op de compressor door de importeur. Bij LG geldt dan 5 jaar garantie op alle onderdelen en 10 jaar op de compressor. Mits units ook door ons geplaatst. Bij geen jaarlijks onderhoud geen extra garantie.
 8. Overmacht
  1. In geval van overmacht, waaronder is te verstaan een omstandigheid waaronder Profi-Airco geen invloed heeft en dit levering c.q. de prestatie belemmert of onmogelijk maakt, voorts een bedrijfsstoring, een storing in de energie en materiaal aanvoer, een transportvertraging, een staking of het niet of niet tijdig leveren door leveranciers, door ziekte, Profi-Airco ontslagen van de verplichtingen uit de overeenkomst. In dit geval bestaat er geen recht van de opdrachtgever op schadevergoeding o.i.d.
  2. Dak of nok pannen kunnen tijdens montage breken of scheuren, hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk.
 9. Toepasselijk recht/geschillen
  1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan vanwege Profi-Airco worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, waarbij de plaats wordt bepaald door Profi-Airco
Profi-Airco is onderdeel van All in climate te Geleen.